Ons onderwijs 

De Tijl Uilenspiegelschool is een openbare basisschool in Bos en Lommer. Alle kinderen zijn welkom. Wij willen onze leerlingen laten opgroeien tot sociale, zelfverzekerde, verantwoordelijke en actieve deelnemers aan onze maatschappij. Op school en in de klas leren en oefenen de leerlingen alle vaardigheden die zij nodig hebben.

Op de Tijl Uilenspiegel gaan de leerlingen met plezier naar school. Dit vinden wij belangrijk, omdat kinderen zich prettig en veilig moeten voelen om tot leren te kunnen komen. Wij geven de leerlingen een stevige cognitieve basis mee met betrekking tot rekenen, taal, lezen en wereldoriëntatie. Tijdens o.a. de lessen van de Vreedzame School leren zij oog en oor te hebben voor anderen, zich samen verantwoordelijk te voelen en om te gaan met verschillende culturen, geloven en meningen. Wij stimuleren de brede ontwikkeling van onze leerlingen met de inzet van vakleerkrachten voor gym, beeldende vorming en muziek. In groep 5 gaan de leerlingen naar schoolzwemmen en in groep 6 en 7 naar de schooltuinen. Na schooltijd kunnen de leerlingen deelnemen aan verschillende naschoolse activiteiten waaronder sport, techniek, kunst en muziek.

We helpen alle leerlingen om optimaal te presteren. Daarvoor is het belangrijk dat leerlingen leren doorzetten en zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun leerproces. Wij geloven in de kracht van samenwerken. Door samen te werken kunnen leerlingen van en met elkaar steeds meer leren. Daarbij vinden wij het ook belangrijk om samen te werken met ouders en met de buurt.

Onze kernwaarden zijn plezier, doorzetten, samenwerken.
 

Vreedzame school

Op de Tijl Uilenspiegelschool werken we vanuit de uitgangspunten van De Vreedzame School. Op een Vreedzame School wordt gewerkt aan een klimaat in de school en de groepen, waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van leerlingen centraal staan. De leerlingen voelen zich gezien en gehoord. Ze kunnen zorgzaam met elkaar omgaan en kunnen verschillen overbruggen. De school wordt steeds meer een democratische gemeenschap, waarin ook de leerlingen een stem hebben. Door de lessen van de Vreedzame School leren leerlingen bijvoorbeeld hoe ze constructief met conflicten om kunnen gaan. We stimuleren leerlingen hun conflicten voor zover mogelijk zelfstandig op te lossen. De Vreedzame School geeft hen hier handvatten voor. Wanneer het leerlingen tijdens het buitenspelen niet lukt om een conflict zelf op te lossen kunnen ze ondersteund worden door een mediator. Dit zijn leerlingen van onze school die speciaal worden opgeleid om deze rol uit te voeren. Maar ook leerkrachten staan altijd voor leerlingen klaar om hen te helpen hoe we er met elkaar voor kunnen zorgen dat het voor iedereen fijn is om op de Tijl Uilenspiegelschool te zijn.
 

Anti-pestprotocol

Mocht het onverhoopt nodig zijn, dan heeft onze school een anti-pestprotocol.
Ons protocol geeft duidelijkheid over hoe gehandeld wordt wanneer er gepest wordt. Lees hier wat er in het protocol vermeld staat:

Anti-pestprotocol