OR en MR

Ouderraad (OR)

De ouderraad is een inspraakorgaan binnen onze school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar en de school. Concreet betekent dit dat de ouderraad helpt met het organiseren van allerlei activiteiten op zowel school- als klasniveau. De ouderraad richt zich ook op het ontwikkelen en versterken van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie.

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR neemt namens ouders en personeel een standpunt in over onderwijskundige en personele zaken op school. Soms zal de MR van tevoren ouders en personeel willen raadplegen. Eén van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemmings- en adviesrecht. De MR kiest elk schooljaar een aantal thema’s waar men op wil focussen en wil uitwerken, bijvoorbeeld veiligheid rondom de school

Ouders die geïnteresseerd zijn, vragen en/of ideeën hebben die u wil aankaarten, u kunt altijd mailen.
OR: loop even binnen bij juf Sandra L. (groep 1/2) of mail naar sandrakolder@tijluil.nl
MR: loop even binnen bij juf Chantal (groep 1/2) of mail naar mr@tijluil.nl

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Naast de medezeggenschapsraad is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van ons schoolbestuur de AWBR. In de GMR zijn leden (ouders en personeel) van alle openbare basisscholen van ons bestuur AWBR vertegenwoordigd. De MR spreekt zich uit over het beleid op school, de GMR spreekt zich uit over het beleid van het schoolbestuur.