Zorg en schoolondersteuningsprofiel

Leerlingenzorg
Kinderen die voor het eerst op school komen, worden geplaatst in groepen, gebaseerd op de informatie van de afleverende school en aan de hand van hun leeftijd.
De vorderingen van de kinderen worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Er wordt een pakket toetsen gehanteerd op het gebied van taal, lezen en rekenen. Daarnaast wordt bij de oudste kleuters een leesvoorwaarden onderzoek afgenomen. De kinderen in de hoogste groepen nemen deel aan de CITO – entreetoets en de CITO – eindtoets.
Drie maal per jaar krijgen de ouders van de kinderen een rapport waarin verslag wordt gedaan van de vorderingen van het kind. Bovendien is er rond de herfstvakantie een inloopmiddag.
Indien er bij kinderen gedrags- of leerproblemen worden gesignaleerd door de groepsleerkracht, werken wij volgens procedures van het zorg- en verwijzingstraject, zoals dat is opgenomen in het Zorgplan van het WSNS-samenwerkingsverband West.

Zorg voor kinderen en interne begeleiding
Op onze school zijn 2 Intern Begeleiders (IB-ers) aangesteld. De IB-ers coördineren de begeleiding van kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften. De IB-ers ondersteunen de groepsleerkrachten bij het onderzoeken naar de (specifieke) onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Ze begeleiden, ondersteunen en adviseren leerkrachten bij het nemen van maatregelen om tegemoet te komen aan alle ondersteuningsbehoeften die er in een groep aanwezig zijn. De werkwijze van de  leerkrachten wordt, voor een aantal vakken, vastgelegd in groepsplannen, waarbij rekening gehouden wordt met een driedeling in niveaus.

Ondersteuning aan leerlingen met een andere hulpvraag/ beperking
Onze school staat in principe open voor alle kinderen. Bij de toelating moeten wij bezien of wij de nodige deskundigheid in school hebben om het kind met een beperking een verantwoorde opvang te bieden. Wij willen op een goede manier bijdragen tot een optimale ontwikkeling van het kind. Factoren zoals deskundigheid, mogelijkheden en taakbelasting worden goed tegen het licht gehouden. bij toelating zal er op basis van een plan van aanpak, dat mede met ouders wordt opgesteld, gehandeld worden.

Leerlingen met dyslexie
Als de formatie het toelaat, zetten wij een leerkracht in die de leerling met dyslexie extra begeleidt. De school hanteert het zgn. dyslexie protocol.

Begeleiding begaafde leerlingen
Voor de kinderen met uitsluitend hoge scores heeft de school extra aandacht in de vorm van een aangepast leerstofprogramma. We hebben gekozen voor verbreding van het leerstofaanbod en schrappen in het standaard les aanbod. Om ervoor te zorgen dat deze kinderen voldoende uitdaging vinden in de leerstof en dat ook zij ‘leren leren’ hebben we binnen onze zorgstructuur ruim aandacht voor deze groep.

Ook maken wij op school gebruik van uitdagende leerstof waaraan zij zelfstandig mogen werken (Levelwerk). Met versneld doorstromen zijn wij voor deze leerlingen zeer voorzichtig. De sociaal-emotionele ontwikkeling – hoe voelt een kind zich in een hogere groep- is een belangrijk argument. Indien de formatie het toelaat, zetten wij gespecialiseerde leerkrachten in, die werken met de kinderen die meer uitdaging behoeven.

Voor kinderen die meer dan een jaar leervoorsprong hebben kunnen wij gebruik maken van de expertise die er binnen de AWBR al ontwikkeld is. Ook kunnen wij in overleg met ons schoolbestuur AWBR een plaats bieden op het Denklab. Het Denklab wordt geleid door een leerkracht die gespecialiseerd is in het aanbod voor leerlingen met een grote ontwikkelingsvoorsprong.

Schoolondersteuningsprofiel

In het ondersteuningsprofiel hebben we beschreven hoe de zorg voor de leerlingen van onze school georganiseerd is. Er is een analyse van wat wij erg goed kunnen op school en wat we wat minder goed kunnen bieden. Mochten we bepaalde zorg niet goed kunnen bieden dan schakelen we door middel van ons samenwerkingsverband hulp op maat in. Dat kan bij ons op school zijn of op een andere school als dat nodig is. Natuurlijk gaat dat altijd in samenwerking met ouders. Jaarlijks krijgt ons ondersteuningsprofiel een update.
Klik op hier voor het schoolondersteuningsprofiel 2019.

Passend Onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de wetgeving over Passend Onderwijs van kracht. Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De schoolbesturen krijgen de zorgplicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Scholen krijgen de ruimte om flexibeler op de behoeftes van leerlingen en leerkrachten in te spelen en deze vormen van ondersteuning zelf te organiseren en betalen.
De scholen zorgen zelf voor passend onderwijs voor iedere leerling die op hun school zit, of die zich bij hun school aanmeldt. Schoolbestuur en school moeten eerst kijken wat de school zelf kan doen. Als een school de noodzakelijke ondersteuning aan een leerling niet kan bieden, moet zij zorgen dat deze ondersteuning elders wordt geboden. Bijvoorbeeld op een andere school van hetzelfde schoolbestuur of op een andere school in de wijk. Hierbij zijn de wijknetwerken behulpzaam. Het Samenwerkingsverband Amsterdam/Diemen regelt vanaf 1 augustus 2014 voor leerlingen waarvoor het echt nodig een plek binnen het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs.

Steunpunt passend onderwijs west (SPO West). 

Voor de leerlingen die in aanmerking komen voor een ondersteuningsarrangement investeert AWBR in het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) West. Dit steunpunt is voor en door het openbaar onderwijs in West en Nieuw West opgericht en stelt de deuren ook open voor scholen uit deze regio van andere denominaties die gebruik willen maken van de expertise van het Steunpunt.

Schoolverzekering
De school gaat er van uit dat u voor uw kind een ongevallen-verzekeringheeft afgesloten. Ook is het verstandig een WA-verzekering af te sluiten.
De school heeft een collectieve aanvullende ongevallenverzekering afgesloten bij het verzekeringsbedrijf van de gemeente Amsterdam.
U kunt de school  niet aansprakelijk stellen bij vermissing van persoonlijke eigendommen. Daarom een goede raad:
Geeft geen dure zaken zoals horloges, sieraden enz. mee naar school.
Bij gymnastieklessen is het verboden sieraden te dragen.

Schoolarts
De school heeft regelmatig contact met de schoolarts, deschoolverpleegkundige en de schooltandarts. De kinderen worden door de schoolarts opgeroepen als zij 5 jaar zijn en als zij 11 jaar zijn.
Daarnaast worden de ogen en oren bekeken in het 8ste levensjaar.
Dit gebeurt op school.
Tussentijds kan de schoolarts een kind oproepen als daar een speciale reden voor is.
Eénmaal per jaar worden de kinderen door de schooltandarts bekeken en eventueel geholpen. Dit vindt op school plaats.

Ouder Kind Adviseur
Indien nodig kunnen de ouders hulp of ondersteuning krijgen bij schoolmaatschappelijke vragen en/of problemen.

U kunt zich aanmelden bij onze leerkrachten individuele begeleiding of contact opnemen met Melina de Wit (ouder-kindadviseur team west). Annelies heeft op onze school een eigen kamer en is op afspraak aanwezig.

mdewit@oktamsterdam.nl