Ouderinitiatief

Een aantal jaren geleden zijn wij  een ouderinitiatief op de Tijl Uil begonnen en heeft Ursula Koningsverdraag aangeboden om dit initiatief verder van de grond te krijgen.

Waarom de Tijl Uilenspiegelschool?

Mijn naam is Ursula Koningverdraag, ik ben moeder van 6 kinderen waarvan er nog één op de Tijl Uilenspiegelschool zit. Ik heb zelf op de Tijl Uilenspiegel gezeten en heb daar goede herinneringen aan. Dat de kinderen naar de buurtschool zouden gaan was voor mij dan ook vanzelfsprekend. Ik heb overwogen om mijn kinderen op de Islamitische school te plaatsen, maar het leren van andere culturen en religies vind ik voor de ontwikkeling van kinderen, van deze tijd, erg belangrijk. Uiteraard vind ik het ook belangrijk dat het onderwijs en de leerkrachten goed zijn en dit alles vind ik op de Tijl Uilenspiegel. Juist omdat ik het belangrijk vind dat kinderen leren van elkaar, vind ik dat de Tijl Uilenspiegel meer gemengd moet worden, want zo ziet de samenleving er tenslotte ook uit. Ik was dan ook direct enthousiast toen ik hoorde over het ouderinitiatief.

Anders…

Er zijn veel ouderinitiatieven op de verschillende scholen in Bos en Lommer.
Wij onderscheiden ons doordat wij inzetten op 2 fronten. Enerzijds willen we de school een afspiegeling laten zijn van de buurt (dus mengen). Hiervoor zijn we op zoek naar ouders die in de buurt van de school wonen en die het aandurven om de ‘voortrekkers’ te zijn. Anderzijds willen we de contacten tussen de ouders onderling stimuleren en hierdoor zorgen voor minder groepsvorming. Wij zijn van mening dat het één niet zonder het ander kan.
Nieuwsgierig?

Interesse of vragen?

Neem dan contact op met de directie van de school of met Ursula Koningsverdraag van de oudergeleding van de MR ( info@tijluil.nl)

Ouderraad

De ouderraad is ook een inspraakorgaan binnen onze school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel. Concreet betekent dit dat de inspanningen van onze ouderraad gericht is het helpen organiseren van allerlei activiteiten op zowel schoolniveau als klasniveau.De ouderraad richt zich ook op het ontwikkelen en versterken van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Volgens de visie van onze ouderraad maken ouders actief deel uit van het onderwijs, zowel thuis als ook binnen de school.

De ouderraad zal altijd proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door:

  • het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, studiereizen en schoolfeesten.
  • het stimuleren van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie.
  • mee te denken over het te volgen beleid van de school.
  • feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad.
  • de school te adviseren.
  • meedenken over onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen die op de school een rol kunnen spelen.
  • de oudergeleding bestaat uit: 9 ouders

Oudercontactpersoon.

Jaqueline Smit is de oudercontactpersonen bij ons op school. De oudercontactpersoon voert gesprekken met ouders en organiseert  bijeenkomsten in de ouderkamer over opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Zij heeft contacten met onder andere OKA, de GGD, Welzijn en andere instanties over cursussen en themabijeenkomsten.