Voor ouders

Ziekmelding

Als uw kind ziek is moet u dat aan het begin van de schooldag telefonisch melden of persoonlijk gemeld worden aan de groepsleerkracht.
Mocht de ziekte langer dan een paar dagen duren, dan kunt u, in overleg met de leerkracht, huiswerk voor uw kind meekrijgen.

Ouderparticipatie

Wij willen graag ouders betrekken bij de school. Zo is er elke dag bij de kleuters ’s ochtends een inloop, waar ouders worden uitgenodigd om samen met hun kind een werkje te doen.
Bij elk thema is er een informatieochtend, waarbij ouders alles over een nieuw thema te horen krijgen. Ook vertelt de leerkracht dan, wat voor activiteiten u met uw kind kan doen, passend bij dat thema.
Omdat we op school een continurooster hebben kunnen we altijd hulp gebruiken van ouders, die dan tijdens de pauze van een leerkracht met de kinderen naar buiten gaan, of in de klas helpen met toezicht houden.

Schoolverzuim en verzuimbestrijding

Vanaf het 5e jaar is ieder kind leerplichtig.
De ouders zijn verplicht hun kind vanaf die leeftijd onderwijs te laten volgen. Er zijn regels over het verlof, dat eventueel verleend kan worden, wanneer er iets bijzonders aan de hand is. Deze bijzondere omstandigheden staan genoemd in de wet op de leerplicht. Onder deze bijzondere omstandigheden vallen niet vakanties buiten schooltijd.

Mochten ouders hun kinderen thuis houden, op gronden waarin de wet dit verbiedt, dan heeft dat tot gevolg dat de ouders een proces verbaal krijgen en veroordeeld kunnen worden. Dit kan een forse boete en in uitzonderlijke situaties zelfs gevangenisstraf betekenen.

Mocht een kind om onduidelijke redenen de school verzuimen, dan is de school verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen. Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Buitengewoon (vakantie) verlof aanvragen:
Een verzoek om verlof moet altijd bijtijds (uiterlijk 6 weken van tevoren) en schriftelijk, en voorzien van onderliggende bewijsmateriaal,  worden aangevraagd. Hiervoor zijn op school speciale formulieren, met daarin de voorwaarden voor het verkrijgen van verlof,  te krijgen.

 Contacten en informatie

De ouders worden voor de rapportbesprekingen, adviesgesprekken “voortgezet onderwijs” en ouderavonden uitgenodigd.
Verder zijn er aparte contacten met ouders, met wie wat uitgebreider over kinderen gesproken moet worden.
Dit kan gebeuren door de leerkracht, de interne begeleiding of de directie. Wanneer er ouders komen voor een gesprek, wordt er altijd geprobeerd daarvoor tijd te vinden.
Soms worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de schoolbegeleidster, de schoolarts, of de school-maatschappelijk werker.

Ouderbijdrage

Aan de ouders wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor extra schoolactiviteiten.
De bijdrage die gevraagd wordt, bedraagt 25 Euro per kind
Landelijk is het gemiddelde bedrag voor de ouderbijdrage 70 Euro per kind. De bijdrage die onze school vraagt, is dus in vergelijking met andere scholen erg laag.
Het Ouderfonds waarin de bijdrage wordt gestort wordt o.a. gebruikt voor het betalen van vervoer naar Artis / museum- en andere lessen, onkosten voor feesten, enzovoorts.
Kinderen die langdurig ziek zijn, worden bezocht en krijgen dan vaak een presentje.
Bovendien zijn de kinderen via het ouderfonds aanvullend verzekerd tegen ongevallen.