Onze visie

Het schoolbestuur

Onze school valt onder een schoolbestuur. Ons schoolbestuur is: Amsterdam West Binnen de Ring, afgekort AWBR.
Op de website van ons bestuur vindt u allerlei info met betrekking tot het onderwijs op de scholen binnen dit bestuur, maar ook hun visie hoe het onderwijs er in de (nabije) toekomst dient uit te zien. Dit hebben zij vastgelegd in een beleidsplan. U kunt dat downloaden door op het plaatje te klikken.

De Tijl Uilenspiegelschool

De Tijl Uilenspiegelschool is een openbare school. We werken altijd met de gedachte, dat we ieder kind een plaats kunnen bieden, ongeacht het geloof of de levensopvatting van de ouders. We respecteren ieders culturele en religieuze achtergrond en proberen de kinderen respect aan te leren voor hun medemens. De sfeer in de school is heel belangrijk, die proberen we zo veilig en vertrouwd mogelijk te maken. Elk kind moet tot zijn/haar recht kunnen komen.Wij zijn alert op discriminerend gedrag en op pesten. Als dit toch de kop opsteekt, grijpen we direct in. We gebruiken hierbij het zogenaamde Pestprotocol. In schooljaar 2015 -2016 zijn wij begonnen met de invoering van de VREEDZAME SCHOOL.

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De school wordt een gemeenschap, waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en waarin iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat. Hierbij nemen we conflictoplossing als uitgangspunt. Het omgaan met gevoelens speelt hierbij een belangrijke rol. Met dit programma leren kinderen, leerkrachten en ouders, hoe je met conflicten om kunt gaan door te streven naar oplossingen die voor beide partijen bevredigend zijn. In alle groepen wordt een keer per week een les gegeven uit het programma van De Vreedzame School. Een belangrijk onderdeel van de Vreedzame School is mediatie. Kinderen helpen bij het oplossen van conflicten. Alle kinderen leren wat mediatie is. Er worden ook leerlingen opgeleid tot leerlingmediator. Dit zijn kinderen uit de groepen 7 en 8 die tijdens de pauzes leerlingen helpen met het oplossen van conflicten. Zij volgen jaarlijks een intensieve training en krijgen na afloop daarvan een diploma.

De school draagt zorg voor een onderwijsaanbod van zo goed mogelijke kwaliteit. Dit gebeurt onder andere door de leerkrachten te verbeteren. Daartoe volgt het team, elk jaar, een aantal bijscholings-cursussen. Verder vinden wij het heel belangrijk dat een goede relatie wordt onderhouden met de ouders, leerlingen en de leerkrachten. Tevens zorgen wij voor een gevarieerd aanbod van moderne hulpmiddelen en methoden. Zo beschikken alle klassen over digitale schoolborden waar de computer direct op aangesloten kan worden.