De omvang van de school

Onze school heeft ongeveer 420  leerlingen en er zijn ± 40 leerkrachten, fulltimers en parttimers, werkzaam die de volgende werkzaamheden uitvoeren:

Directie:
De leiding van de school bestaat uit Ernst Engbrenghof (directeur).

Managementteam (MT):
De eindverantwoordelijke voor de aansturing van de school is de directeur. Die doet dit in nauwe samenwerking met de leden van het managementteam. Het MT wordt naast de directeur gevormd door de IB’ers en de bouwcoördinatoren. Sturing, draagvlak en effectiviteit zijn de pijlers waarop het MT de komende jaren haar strategische en korte termijn beleid binnen de school zal ontwikkelen.

Groepsleerkrachten:
Groepsleerkrachten zijn alle leerkrachten met lesgevende taken binnen een groep.

 Vakleerkrachten:
Er werken op onze school vakleerkrachten voor gymnastiek en beeldende vorming. Daarnaast worden er muzieklessen verzorgd door Muziekschool Amsterdam.

Onderwijsondersteunend personeel (OOP):
Het onderwijsondersteunend personeel op de Tijl Uilenspiegel school bestaat uit een administratieve kracht, een conciërge en een aantal onderwijsassistenten.

Interne Begeleider (IB):
De IB-er is een gespecialiseerde leerkracht die de hulp en steun voor de groep en individuele leerling coördineert. Op onze school hebben wij 2 Interne Begeleiders. Voor de groepen 1 t/m 5:  Marjo Splinter en Jeanet Kippers voor de groepen 6 t/m 8.

Bouwcoördinatoren:
Deze leerkrachten coördineren de organisatie van een aantal groepen. Ze leiden de bouwvergaderingen en bespreken punten met de directie tijdens de vergaderingen van het managementteam. Er zijn 3 bouwcoördinatoren, namelijk voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Beheer van de computers ICT:
ICT = Informatie en communicatie Technologie. Aan het begin van schooljaar 2015-2016 is de hardware en bekabeling volledig vernieuwd. Het beheer is overgenomen door, het door AWBR aangetrokken, bedrijf Heutink ICT. Toch hebben wij op school een werkgroep ICT, die kleine storingen kan verhelpen en zich vooral bezig houdt met het beheer van én invoering van de software. Daarnaast houdt de werkgroep zich ook bezig met de ontwikkeling van 21-eeuwse vaardigheden van leerlingen en leerkrachten, zoals mediawijsheid, programmeren en ICT-vaardigheden.

Voorschool:
De Tijl Uilenspiegelschool heeft een Voorschool. Er zijn 4 groepen peuters van 2½ tot 4 jaar. De peutergroepen worden geleid door peuterleidsters, die in dienst zijn bij de stichting ‘Impuls’, die het beheer heeft over de peutergroepen.

Leerlingen voor de peutergroepen van de Voorschool kunnen vanaf 1 jaar worden ingeschreven bij de directie. De School en Voorschool werken nauw samen, ook bij activiteiten, waaraan de hele school meedoet.

De groepen:
In de peutergroepen worden kinderen van 2½ – 4 jaar oud geplaatst, in de kleutergroepen kinderen van 4 tot en met 6 jaar oud (heterogeen samengesteld). De groepen 3 tot en met 8 zijn homogeen samengestelde groepen. Dat wil zeggen, dat de leerlingen ongeveer dezelfde leeftijd hebben.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen, waardoor het beter is een kind in een groep te plaatsen die niet helemaal bij de leeftijd past. Dat gebeurt altijd na uitgebreid overleg met de ouders, Interne Begeleiding en directie.
De school krijgt vooral op grond van het aantal leerlingen formatie toegewezen. Deze formatie wordt voor het formeren van de verschillende groepen gebruikt. Dit schooljaar hebben wij 18 groepen die als volgt zijn opgebouwd:

  • 5 groepen 1/2
  • 3 groepen 3
  • 2 groepen 4
  • 2 groepen 5
  • 2 groepen 6
  • 2 groepen 7
  • 3 groepen 8

De gemiddelde groepsgrootte is 22 leerlingen en is het streven om de groepen niet groter dan 30 leerlingen te laten worden.