De Medezeggenschapsraad (MR)

Op de Tijl Uilenspiegelschool is een medezeggenschapsraad actief.

Deze MR bestaat uit vier ouders:

Ursula Koningsverdraag
Latife Simsek
Mohammed el Yahiaoui
Elmamoun Azaoum

En op dit moment vier personeelsleden:

Tessa Konijn (voorzitter)

Carolien Wieken
Thecla Huisman
Rob van Oostveen

De MR neemt namens ouders en personeel een standpunt in over onderwijskundige en personele zaken op school. Soms zal de MR van te voren ouders en personeel willen raadplegen. Eén van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemmings- en adviesrecht.
De MR kiest elk schooljaar een aantal thema’s waar men op wil focussen en wil uitwerken, bijvoorbeeld veiligheid rondom de school.

Wist u trouwens dat alle vergaderingen openbaar zijn en u deze dus kunt bijwonen? De MR vergaderingen zijn altijd op de donderdagavond. Aanvang is steeds 19:00 uur (eventuele wijzigingen voorbehouden). De agendadata voor komend schooljaar vindt u in de rechter kolom.

Ouders die geïnteresseerd zijn, vragen en/of ideeën hebben die u bij de MR wil aankaarten, u kunt altijd één van de leden aanspreken of mailen naar: tessakonijn@tijluil.nl.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Naast de medezeggenschapsraad is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van ons schoolbestuur.. In de GMR zijn leden (ouders en personeel) van alle openbare basisscholen van ons bestuur AWBR vertegenwoordigd. De MR spreekt zich uit over het beleid op school, de GMR spreekt zich uit over het beleid van het schoolbestuur.
Tessa Konijn  heeft zitting in de GMR en vertegenwoordigt, samen met de andere leden van andere scholen, alle 17 scholen van de A.W.B.R. Voorgenomen besluiten van ons bestuur AWBR dienen te worden voorgelegd aan de MR-leden van de aangesloten scholen.